Καλλισθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 2b,124,F.57 FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

Καλλισθένους ἐν τρίτωι Μακεδονικῶν. Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς δύο καὶ τριάκοντα Χαλκιδικὰς πόλεις τοῖς ἰδίοις ὑποτάξας σκήπτροις Μεθωναίους καὶ Ὀλυνθίους λεηλατεῖν ἤρξατο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στο ιστορικό έργο του Καλλισθένη Μακεδονικά.