Κλαύδιος Αιλιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ποικίλη ἱστορία 13.11

Χωρίο / Κείμενο: 

Λόγος τις ἐς ἐμὲ ἀφίκετο λέγων αἴτιον Ἰσοκράτην γενέσθαι τὸν ῥήτορα τοῖς Πέρσαις καταδουλώσεως, ἧς ἐδουλώσαντο αὐτοὺς Μακεδόνες. τοῦ γὰρ πανηγυρικοῦ λόγου, ὃν Ἰσοκράτης ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἐπεδείξατο, ἐς Μακεδονίαν ἐλθοῦσα ἡ φήμη, πρῶτον μὲν Φίλιππον ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἀνέστησεν· ἀποθανόντος δὲ ἐκείνου Ἀλέξανδρον τὸν υἱὸν αὐτοῦ τῶν πατρῴων κληρονόμον τὴν ὁρμὴν τὴν τοῦ Φιλίππου διαδέξασθαι παρεσκεύασε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Πανηγυρικός του Ισοκράτη αιτία για την εκστρατεία των Μακεδόνων στην Ασία.

Θεματική περιοχή: