Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 1.2.4-5

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακεδόνες τῆς μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπων ἕως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, ὃ βραχὺ παντελῶς ἂν φανείη μέρος τῆς προειρημένης χώρας· μετὰ δὲ ταῦτα προσέλαβον τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχήν, καταλύσαντες τὴν τῶν Περσῶν δυναστείαν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Για το γεωγραφικό εύρος της μακεδονικής κοσμοκρατορίας.

Θεματική περιοχή: