Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 2.69.8-10

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀγῶνος δὲ γενομένου κραταιοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ἐπὶ πόδα ποιουμένων τὴν ἀναχώρησιν καὶ πιεζομένων ἐπὶ πολὺ τῶν Μακεδόνων ὑπὸ τῆς τῶν Λακώνων εὐψυχίας, ποτὲ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἐξωθουμένων ὑπὸ τοῦ βάρους τῆς τῶν Μακεδόνων τάξεως, τέλος οἱ περὶ τὸν Ἀντίγονον συμφράξαντες τὰς σαρίσας καὶ χρησάμενοι τῷ τῆς ἐπαλλήλου φάλαγγος ἰδιώματι, βίᾳ προσπεσόντες ἐξέωσαν ἐκ τῶν ὀχυρωμάτων τοὺς Λακεδαιμονίους.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σύγκρουση Μακεδόνων και Λακεδαιμονίων σε μάχη.

Θεματική περιοχή: