Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 9.28.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν Μακεδόνων δυναστείαν ἀρχὴν συνέβη γεγονέναι τοῖς Ἕλλησι δουλείας, οὐδ᾽ ἄλλως εἰπεῖν οὐδένα πέπεισμαι τολμῆσαι· σκοπεῖν δ᾽ οὕτως ἔξεστιν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες ήταν οι πρώτοι που υποδούλωσαν τους Έλληνες.

Θεματική περιοχή: