Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 23.10.15

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι Φίλιππος ὁ Μακεδόνων βασιλεὺς πολλοὺς τῶν Μακεδόνων ἀνελὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπανεῖλεν, ὥς φασι, τὸν στίχον τοῦτον εἰπών· Νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Φίλιππος δολοφονεί τους πολιτικούς αντιπάλους του αλλά και τους γιους του.

Θεματική περιοχή: