Πορφύριος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Χρονικά 3.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν διαιροῦνται τὴν ἡγεμονίαν Μακεδόνων μὲν, ὡς ἤδη λέλεκται, Ἀριδαῖος ἀδελφὸς αὐτοῦ πρὸς πατρὸς ἐκ Φιλίννης τῆς Θετταλῆς, ὁ ἐπικληθεὶς Φίλιππος, πόθῳ τῶν Μακεδόνων τῷ πρὸς πατέρα Φίλιππον, καὶ Ἀλέξανδρος, παῖς Ἀλεξάνδρου ἐκ Ῥωξάνης τῆς Ὀξυάρτου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου στη βασιλεία της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: