Πορφύριος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Χρονικά 4.12

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ δὴ τῶν Μακεδόνων ἐπὶ τούτου κατελύθη. Καὶ αὐτοὺς Ῥωμαῖοι τότε μὲν αὐτονόμους ἀφῆκαν, αἰδούμενοι δόξαν ἀγαθὴν καὶ μέγεθος ἀρχῆς τῆς Μακεδόνων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Ρωμαίοι άφησαν αυτόνομους τους Μακεδόνες μετά την επικράτησή τους.

Θεματική περιοχή: