Ξενοφών

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελληνικά 5.2.12

Χωρίο / Κείμενο: 

Κλειγένης Ἀκάνθιος ἔλεξεν· Ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, οἰόμεθα λανθάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα μέγα φυόμενον ἐν τῇ Ἑλλάδι. ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης μεγίστη πόλις Ὄλυνθος σχεδὸν πάντες ἐπίστασθε. οὗτοι τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ᾽ ᾧτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν μειζόνων προσέλαβόν τινας. ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ Ἀμύντου τοῦ Μακεδόνων βασιλέως.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

α) Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος, αντιδιαστολή προς τη Θράκη β) Μακεδόνες ως υπήκοοι του Αμύντα. γ) Τίτλος των μακεδόνων βασιλέων  δ) Χρήση του τίτλου “βασιλεύς” από τους Μακεδόνες ε) αυτονομιστικά κινήματα των μακεδονικών πόλεων