Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.67.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν μὲν Δαρείου μητέρα καὶ τὰς θυγατέρας καὶ τὸν υἱὸν (του Δαρείου) ἀπέλιπεν (Ἀλέξανδρος) ἐν Σούσοις καὶ παρακατέστησε τοὺς διδάξοντας τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τεταρταῖος ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν ἀφίκετο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη διάδοσή της. Το απόσπασμα μας μιλάει για τη γενναιοδωρία του Αλέξανδρου να αφήσει ελεύθερους στα Σούσα στενούς συγγενείς του Δαρείου, τους οποίους είχε αιχμαλωτίσει στην Ισσό, ενώ παράλληλα ανέθεσε σε δασκάλους να τους διδάξουν την ελληνική γλώσσα (παρακατέστησε τοὺς διδάξοντας τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον).

Θεματική περιοχή: