Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.136.2-3

Χωρίο / Κείμενο: 

Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος ὅ τι δὴ λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια, μετὰ ταῦτα ἔπεμψε ἄγγελον ἐς Ἀθήνας Ἀλέξανδρον τὸν Ἀμύντεω ἄνδρα Μακεδόνα, ἅμα μὲν ὅτι οἱ προσκηδέες οἱ Πέρσαι ἦσαν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Αλέξανδρος τιμήθηκε ως πρόξενος και ευεργέτης από τους Αθηναίους πιθανόν μετά τι 480/479 π.Χ. Οι απόψεις των ερευνητών σχετικά με το έτος κατά το οποίο τιμήθηκε διιίστανται. Βλ. σχετικά, Ξυδόπουλος 2006, σελ. 57-58 (ιδίως υποσ. 92 όπου αναφέρονται διεξοδικά οι απόψεις των ερευνητών) και 59.