Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 495.9-13,  λ. Ὀρεστία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 498.15-16 & 499.1-2, λ. Παμφυλία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  499.3, λ. Παναῖοι

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 504.8-12, λ. Παρθενόπολις

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 505.3-9, λ. Παρθυαῖοι

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 509.7-10, λ. Παρώρεια

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 515.6-11, λ. Πέλλα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 520.17-20, λ. Πηλαγονία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 522.4-8, λ. Πιάσται

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 530.11-531.2, λ. Ποιμήν

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες