Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 666.9-10, λ. Φιλιππόπολις

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 675.7-14, λ. Φύσκος

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

679.4-11, λ. Χαλάστρα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 710.16-711.1, λ. Ωρωπός

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 10.11-13 , λ. Ἀβυδών

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 32.16-33.2, λ. Ἄζωρος

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  37.2-4 , λ. Αἶα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 37.7-10, λ. Αἰανή

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 38.9-39.5, λ. Αἰγαί

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 54.7-10, λ.  Αἰραί

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες