Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242-243, αρ. 26

ελλην. περ.
Επιγραφές Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 93 et p. 244, αρ. 29

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

1ος-2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Daux 1977

Daux 1977, 346-347, αρ. 7

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106, αρ. 1, εικ. 5

4ος/3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 108, αρ. 5

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 108-109, αρ. 7

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 111, αρ. 1, πίν. 12

2ος-3ος αι. μ.Χ.

Σελίδες