Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Cormack 1975

Cormack 1975/1, 112, αρ. 4, πίν. 15

4ος/3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Cormack 1974

Cormack 1974

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1970

Cormack 1970, 54-55, αρ. 6

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1970

Cormack 1970, 55-56, αρ. 8

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1970

Cormack 1970, 56-58, αρ. 9, φωτ. 9a και 9b (βελτ. έκδ.)

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1970

Cormack 1970, 61

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Cormack 1970

Cormack 1970, 62-63, αρ. 15

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1968

Cormack 1968, 198-199, αρ. 10

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1963

Cormack 1963, 23-24, αρ. 5, πίν. 8/5

3ος αι. μ.Χ.

Σελίδες