Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Cermanović 1982

Cermanović 1982, 53-54, αρ. 72, πίν. XLI

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Catling 1986

Catling 1986, 63

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1967, 350

1ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1972, 265

4ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1976, 460

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1979, 271· Ergon 1979, 16 (= SEG 28.534)

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Bull. Epigr.

Bull. Epigr. 1972, 262

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Brett 1955

Brett 1955, 74, αρ. 554, πίν. 30

5ος-4ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Brett 1955

Brett 1955, 73, αρ. 545, πίν. 30

6ος/5ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Brett 1955

Brett 1955, 73-74, αρ. 546 & 547, πίν.30

6ος/5ος αι. π.Χ.

Σελίδες