τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση

Συγγραφέας Παραπομπή
Brett 1955

Brett 1955, 73-74, αρ. 546 & 547, πίν.30

Brett 1955

Brett 1955, 73, αρ. 545, πίν. 30

ΑΕ

AE 1948, Χρον., 36.4

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 366

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.593.1-2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.568.9-12  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.557.2-3  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.547.28-29 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.547.26-27 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.527.30-32 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.508.19 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.488.27-28 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.484.9 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.465.20-21 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.444.18-20 (Lentz)

Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

Test.1a.4.T.1-2

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.1 Kaibel

Λουκιανός

Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική 32-36

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.2.3

Σελίδες

Subscribe to τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση